"Neurobiological mechanisms of response inhibition and motor reprogramming - a combined rTMS-fMRI study"

Vortrag von PPD Norbert Brüggemann (Dept. of Neurology, Lübeck) am 14.5.2013 (13h c.t., Bibliothek der Neurowissenschaften am Infopunkt 9, Zentralklinikum)

Veranstaltungsreihe Neuro-Kognitives Kolloquium 

Kontakt: Prof. Dr. Rolf Verleger
Klinik für Neurologie
Telefon +49 451 500 2916, Rolf.Verleger(at)neuro.uni-Luebeck.de