"Residue Iteration Decomposition (RIDE): A new method to separate ERP components on the basis of latency variability in single trials"

Vortrag von Guang Ouyang (Hong Kong Baptist University, host: Rolf Verleger) am 23.4.2013 (13h c.t., Bibliothek der Neurowissenschaften am Infopunkt 9, Zentralklinikum)

Veranstaltungsreihe Neuro-Kognitives Kolloquium 

Kontakt: Prof. Dr. Rolf Verleger
Klinik für Neurologie
Telefon +49 451 500 2916, Rolf.Verleger(at)neuro.uni-Luebeck.de